Adverteren op www.vintage.nl

Vintage NL is het grootste Nederlandstalige online platform voor liefhebbers van alles dat vintage is of ademt. Op vintage.nl kunnen bezoekers terecht voor artikelen over vintage producten, evenementen en de leukste nog onbekende vintage spots - in Nederland én over de grens. Hetgeen dat ons met onze bezoekers verbindt, is de gezamenlijke liefde voor vintage. Alle content op dit platform is dan ook vanuit die gedachte geschreven en gemaakt.

 

Waarom adverteren op Vintage NL? 

Met Vintage NL willen we vintage winkels, handelaars en andere (kleine) ondernemers een platform bieden om zichzelf te laten zien aan hun doelgroep: de Nederlandstalige community van vintage liefhebbers.

 

Vintage NL geeft adverteerders vanwege haar specifieke doelgroep de mogelijkheid erg gericht te adverteren, zonder dat de gesponsorde content door onze bezoekers als irrelevant of opdringerig wordt ervaren. Wij streven er namelijk naar eigen blogs en advertorials zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten en willen daarmee bereiken dat de content voor zowel bezoeker als adverteerder interessant is en blijft.

 

Wat zijn de mogelijkheden? 

Als platform voor mensen met een passie voor vintage, bieden we ondernemers met dezelfde passie diverse mogelijkheden om zichzelf als zodanig te profileren. Mogelijkheden variëren van door ons geredigeerde advertorials, tot en met onder andere uitgelichte Vintage Spots en gaan hand in hand met de content op het platform.

 

Geïnteresseerd in de grootste Nederlandstalige vintage-community? 

Neem voor een compleet overzicht van alle mogelijkheden en de bezoekersstatistieken contact op via adverteren@vintage.nl